Nasza Kancelaria Radców Prawnych
zajmuje się odzyskiwaniem odszkodowań

W życiu codziennym dochodzi do wielu zdarzeń
mogących wywołać szkodę majątkową lub szkodę na osobie.


Dlatego jeżeli :

Miałeś wypadek i poniosłeś uszczerbek lub utraciłeś bliską osobę?
Twój pojazd został uszkodzony przez oberwany konar drzewa?
Masz problem z uzyskaniem odszkodowania ?
Nie wiesz w jakiej kwocie Ci przysługuje ?
Towarzystwo zaniża wartość pojazdu lub odszkodowania?
Przewróciłeś się na nierównym lub oblodzonym chodniku?
Skontaktuj się z Naszym Radcą Prawnym w Kołobrzegu lub Koszalinie.

Skontaktuj się z Naszym Radcą Prawnym w Kołobrzegu lub Koszalinie.


SZKODA OSOBOWA                      SZKODA POJAZDU

 

SZKODA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

 

 

 

Szkoda osobowa
 

Jeżeli powstała na skutek:

 • działania innej osoby,
 • pogryzienia przez zwierzęta,
 • upadku na oblodzonym lub nierówny chodniku,
 • wypadku komunikacyjnego gdzie byłeś kierowcą albo pasażerem,
 • wypadku w pracy,
 • innych działań,

Skontaktuj się z naszym Radcą w Kołobrzegu lub Koszalinie, a on wyliczy należną rekompensatę i zajmie się wszystkimi formalnościami.

Na co możesz liczyć przy szkodzie osobowej:

 • zadośćuczynienie za doznane cierpienie fizyczne i psychiczne,
 • zadośćuczynienie za utracone korzyści – m.in. utracony zarobek, uszczerbek w mieniu,
 • zaliczki na pokrycie kosztów leczenia,
 • zwrot poczynionych wydatków na leczenie i rehabilitację,
 • rentę - w przypadku poważnych urazów.

W przypadku śmierci poszkodowanego nasza Kancelaria Radców Prawnych pomaga uzyskać:

1) Wynagrodzenie krzywd dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek tej śmierci oraz rentę alimentacyjną, dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia.

2) Zadośćuczynienie za utratę bliskiej osoby

3) Refundację kosztów pochówku niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS.

Szkoda pojazdu
 

Z obserwacji praktyki Towarzystw wynika, iż w toku postępowań likwidacyjnych, prowadzonych przez ubezpieczycieli, powszechnym działaniem jest pomniejszanie kwoty należnego odszkodowania poprzez stosowanie różnego rodzaju potrąceń, w tym stosowanie części zamiennych zamiast oryginalnych, zaniżanie stawek roboto godzin, stosowanie amortyzacji pojazdu czy nie uwzględnianie wszystkich uszkodzeń.

Jako warunek niezbędny do dokonania ewentualnej dopłaty do odszkodowania, towarzystwa ubezpieczeniowe wskazują potrzebę przedłożenia faktur, stanowiących dowód dokonania naprawy uszkodzonego pojazdu. Takie procedury pozostają w sprzeczności z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a skuteczne dochodzenie roszczeń możliwe jest często jedynie na etapie postępowania sądowego.

Towarzystwa także często odmawiają zwrotu kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego, motywując to koniecznością wykazania niezbędności jego posiadania. Takie stanowisko jest bezpodstawne w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.


Na co możesz liczyć przy szkodzie komunikacyjnej:

 • wynagrodzenie strat i szkód za zniszczone mienia,
 • zwrot kosztów naprawy,
 • zwrot kosztów holowania pojazdu,
 • zwrot kosztów postoju pojazdu na parkingu,
 • zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego,
 • zadośćuczynienie za szkody osobowe powstałe w związku z wypadkiem.

SZKODA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

 

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nakłada na rolnika obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.

Dlatego jeżeli wystąpiła szkoda, skontaktuj się z naszym Radcą Prawnym w Kołobrzegu lub Koszalinie, a wskażemy możliwości dochodzenia odszkodowania.

Naszym celem jest pomoc klientom, którzy ucierpieli na wskutek różnego rodzaju wypadków. Naszym celem jest odzyskiwanie odszkodowań, których często ubezpieczalnie nie chcą wypłacać. Klientom zgłaszającym się do nas w tych sprawach pomagamy rozeznać się w sytuacji, a także sporządzamy odpowiednie dokumenty mające zwiększyć ich szansę na wynagrodzenie strat i szkód. Nasze biuro mieści się w Koszalinie, ale porady świadczymy również online.