Doskonale wiemy, że klienci często potrzebują naszego wsparcia i pomocy w wielu istotnych dla nich sprawach. Dlatego zatrudniony w naszej kancelarii radca prawny zajmuje się działaniami, które obejmują prawo cywilne, pracy, administracyjne, spółek, nieruchomości, a także gospodarcze.

Zależy nam na tym, aby udzielić klientom odpowiedzi na zadane przez nich pytania, a także w razie potrzeby ich reprezentację przed sądem. Jednak to nie wszystko, ponieważ zakres świadczonych przez naszych adwokatów zakres usług jest o wiele szerszy.

Do naszych zadań należy między innymi doradztwo w zakresie wielu różnych spraw, jest to między innymi tworzenie dokumentów, które często są niezbędne klientom w celu odzyskania lub zakupu danej nieruchomości.

Prawo administracyjne w zakresie, którego również świadczymy nasze usługi dotyczy głównie szukania środków odwoławczych od postanowień wydanych przez dane organy. W przypadku spraw cywilnych tworzymy i redagujemy umowy, zajmujemy się najmem lokali oraz sprawami spadkowymi.

Nasza Kancelaria Radców Prawnych
świadczy usługi ze wszystkich dziedzin prawa

 

Prawo spółek handlowych i prawo gospodarcze:

zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego oraz oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego,
przekształcanie, podział, rozwiązanie i likwidacja spółek prawa handlowego,
opracowywanie dokumentacji korporacyjnej w tym także statutów, umów spółek oraz regulaminów,
reprezentacja w postępowaniach rejestrowych w przedmiocie zmian wpisu w KRS,
sporządzenie kontraktów handlowych,
windykacja należności.

Prawo zamówień publicznych: 

obsługa postępowań o udzielenie zamówienia (obsługa oferentów, wykonawców, zamawiających),
sporządzanie i wnoszenie odwołań oraz skarg do Sądu,
opracowywanie dokumentacji przetargowej (ogłoszeń, SIWZ), projektów umów o udzielenie zamówienia,
przygotowywanie opinii prawnych z zakresu problematyki zamówień publicznych,
doradztwo na rzecz podmiotów publicznych i partnerów prywatnych planujących wspólne przedsięwzięcie w ramach PPP.

Prawo cywilne:

sprawy o zapłatę należności, odszkodowań, zadośćuczynień za doznane krzywdy,
sprawy o ochronę dóbr osobistych,
sprawy z zakresu prawa rzeczowego (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanawianie służebności),
sprawy spadkowe, rodzinne (rozwody, alimenty)

Prawo pracy: 

sporządzenie umów o pracę, kontaktów menedżerskich oraz umów cywilnoprawnych związanych ze stosunkiem pracy,
sporządzenie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnętrznych związanych z prawem pracy,
spory przed sądem pracy.

Prawo administracyjne:

pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń oraz decyzji administracyjnych,
reprezentacja stron w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo administracyjnym,
sporządzenie odwołań od decyzji administracyjnych, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji, wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego,
sporządzanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA.

Prawo nieruchomości: 

badanie stanu prawnego nieruchomości,
doradztwo prawne w zakresie nabywania oraz zbywania nieruchomości,
sporządzanie umów przedwstępnych oraz umów ostatecznych sprzedaży nieruchomości,
sporządzanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości,
doradztwo w zakresie procesu budowlanego.

W ramach pomocy prawnej m.in.: 

sporządzamy opinie prawne, pisma procesowe (np. pozwy, wnioski, apelacje, skargi), pisma urzędowe,
opracowujemy i opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy,
udzielamy porad prawnych, w tym porady online,
jako pełnomocnicy reprezentujemy Klientów przed sądami oraz organami administracji